måndag 19 mars 2012

Det kom ett mail..


Postade i förra veckan ett inlägg om den bedrövliga hanteringen när kommunen medverkat i en upphandling av vuxenutbildning. Sedan dess har två saker hänt i ärendet.

1. Frågan diskuterades återigen på kommunstyrelsen som sammanträdde i onsdags. Vi hade krävt att få kopior på avtalen som nu undertecknats utan politiska beslut.

Vid mötets start fanns inga handlingar att tillgå, varpå vår begäran upprepades och underströks. Efter ett par timmar kom så papprena på bordet. I samband med detta uppstod en ny diskussion. Vi frågade vilket beslut det är som ligger till grund för de påskrivna avtalen.

(I den kommunala världen ska beslut var överklagningsbara, kommunens delegationsordningar och reglementen reglerar tågordningen för vem som får besluta vad).

Förvirring uppstod då det först hävdades att beslut tagits. När vi begärde en precisering av VILKET beslut (när togs det, av vem, redovisat var) fick vi besked att beslut SKA tas. På nästa möte med Finansieringsnämnden för utbildning. Det äger rum den 18:e april. Då undrar man lite smått hur de ansvariga i kommunledningen tänker. Valen från de sökande ska göras i början av maj. OM nämnden beslutar att INTE fullfölja det "erbjudande" som upphandlingen ger, hur ska det finnas en rimlig möjlighet att ta fram ett alternativ och kommunicera detta till de Värmdöbor som vill utbilda sig?

Vid mötet framfördes att CAS (kommunens egen vuxenutbildning) inte påverkas nämnvärt av dessa avtal och att de inte har några synpunkter på/upplever något negativt med upphandlingen. Ett absurt påstående om man lever med bara lite markkontakt i kommunens verksamhet.

2. I fredags fick alla ledamöter i kommunstyrelsen ett mail. Det publiceras nedan:

Ang. upphandlingen av kommunens vuxenutbildning
"Jag begär härmed att mejlet skickas till samtliga medlemmar i Värmdö kommuns styrelse och kräver ett möte med beslutsfattande politiker snarast.

Jag arbetar på CAS där vi nu ställts inför stora förändringar som får allvarliga konsekvenser för kommunens kunder. Kommundirektören, Stellan Folkesson har undertecknat ett upphandlngsavtal som innebär att skolan kommer att ingå i en grupp om 8 kranskommuner. Detta avtal innebär att skolan konkurrensutsätts och får konkurrera med 24 utbildningsanordnare i framförallt Stockholm där resurserna vida överstiger CAS. Denna förändring ska ske på en omänskligt kort tid och inga hänsyn har tagit till de konsekvenser som beskrivits i den konsekvensbeskrivning som lämnats in.

Jag kräver en förklaring till hur Värmdö kommuns politiker kan låta en tjänsteman fatta så avgörande beslut utan att en gängse politisk diskussion och beslutsprocess skett. Detta är ett beslut som får allvarliga konsekvenser för skolans kvalitet och fortlevnad, och därmed för Värmdö kommuns kunder.

Vi är många som vill få en förklaring till detta förfarande. Några av mina kolleger har mejlat kommunalrådet Lars-Erik Alversjö för att få svar på frågor, men inte fått något svar".

Hälsningar
NN


Lärare i svenska och mediaämnen
Centrum för arbete och studierFortsättning lär följa i denna fråga..
(Bilden tillhör Fotoakuten)

Inga kommentarer: