måndag 12 mars 2012

En protokollsanteckning.. om vuxenutbildning

Vi politiker kan skriva anteckningar och reservationer till kommunens olika beslutsprotokoll. Nedanstående protokollsanteckning behandlar hur Värmdö abdikerar politiskt i en viktig fråga. Den handlar om att jag och mina partikompisar känner oss fullständigt lurade. Och väldigt besvikna.


"I november förra året fick Finansieringsnämnden för utbildning (FNU) ett nytt ärende att ta ställning till. Caset var ett förslag att tillsammans med sju andra kommuner (Lidingö, Salem, Huddinge, Nykvarn, Järfälla, Södertälje och Botkyrka) genomföra en sk. samordnad upphandling av vuxenutbildning.

Kundval inom vuxenutbildningen skulle införas och CAS skulle konkurrensutsättas, enligt förslaget.

Samtidigt kan man konstatera att det redan i flera år har funnits möjligheter för de som vill studera att söka till andra anordnare än den kommunala.

Under mötet den 8 november ställdes ett antal frågor. Flertalet av dessa kunde inte ges några tydliga svar vid sammanträdet, bland annat frågan hur stor risken var att den lokala KOMVUX-utbildningen på CAS i Gustavsberg äventyrades. Ett värsta scenario hade varit att man kontrakterar nya utbildningsanordnare långt bort som gör att färre vill utbilda sig. Ett annat att underlaget för den lokala verksamheten därmed minskar såpass mycket att den inte längre kan erbjuda heltäckande utbildningar. Vilket i sin tur skulle riskera leda till ännu färre sökande/elever, vilket i sin tur skulle leda till ännu mindre utbud osv. i en nedåtgående spiral. Det var en farhåga som en enig nämnd ville se problematiserad. Därför fattade också nämnden enhälligt beslutet att ärendet behövde kompletteras med en risk- och konsekvensanalys. Därmed avgjordes inte ärendet utan nämnden valde att återremittera frågan.

Döm om vår förvåning när nämndens ordförande tre veckor senare (29/11) berättar att beslutet att delta i upphandlingen efter sammanträdet ändå tagits. Inte av nämnden, inte av någon annan politisk instans utan av en tjänsteman. Vid det tillfället fick vi uppfattningen att nämndens ordförande var upprörd över detta. Det var i vart fall vad hon sa.

Vi väckte frågan om hur det kunnat bli på detta sätt på kommunstyrelsen, redan dagen efter informationen givits oss. Då framfördes att det politiska ställningstagandet skulle tas i ett senare steg i processen. Nu hade man bara "satt igång den", sen kunde ansvarig nämnd bestämma sig för att avstå möjligheten till resultatet av upphandlingen. Visserligen skulle det kunna vara behäftat med risk för vite om kommunen drog sig ur, men formellt hade kommunen iallafall möjligheten, resonerade kommunledningen under mötet.

Sen har månaderna gått. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 februari frågade vi om den kommande hanteringen. När ska frågan avgöras och av vilken instans? Beskedet från såväl kommundirektör som kommunstyrelsens ordförande var att den ansvariga nämnden självklart skulle avgöra frågan innan några avtal undertecknades.

På nämndens (FNU) ordinarie sammanträde den 15 februari ställde vi återigen frågan om när en behandling av ärendet kunde väntas. Varken tjänstemän eller majoritetspolitiker sa sig veta när detta kunde tänkas ske. Vi diskuterade också andra aspekter av CAS framtid och föreslog att nämnden skulle be kommunstyrelsen att en övergripande beredning gjordes i ett ärende kring CAS framtida verksamhet. Bakgrunden var de signaler som framkommit, att olika uppdragsgivare till CAS på olika håll nu minskar sina "beställningar". För att få en god helhetsbild om förutsättningarna för CAS framtid behövs kunskap från flera olika beställare. Det förslaget avslog majoriteten.

En knapp vecka efter sammanträdet (21/2) uppmärksammas en ledamot i s-gruppen på att avtalen i upphandlingen ska tecknas under mars månad. Vi skriver då en fråga till kommunfullmäktiges möte kvällen därpå med den korta frasen "När ska ärendet om upphandling av vuxenutbildning behandlas i Finansieringsnämnden för utbildning?". Frågan tillställdes nämndens ordförande och mailades till henne direkt och till kommunens sekretariat.

Vid fullmäktige (22/2) var ordföranden frånvarande. Vi efterhörde då om vice ordföranden i nämnden eller kommunstyrelsens ordförande, som båda var närvarande, kunde svara på frågan. Kommunfullmäktiges ordförande sa att de inte behövde svara om de inte ville eftersom frågan var ställd till nämndens ordförande. Vi fick inget svar.

Den socialdemokratiska gruppen kommunicerar mailledes under sportlovshelgen kring hur vi ska agera. Vi finner ingen annan möjlighet än att kräva ett extra sammanträde med nämnden om den ska hinna besluta i frågan eftersom nästa ordinarie äger rum den 18 april, i värsta fall en och halv månad försent.

Begäran om extra sammanträde insändes till kommunen den 28 februari.

Ordföranden meddelar dagen efter, den 29 februari, att nämnden kallas in till den 5 mars.

Av för oss obegriplig anledning har nämndens ordförande valt att behandla ärendet enbart som ett informationsärende trots att vår begäran avsåg en politisk behandling och ett beslut.

Vid kvällens sammanträde har majoriteten informerat nämnden att avtal nu är påtecknade med 24 leverantörer, samt att avtalen undertecknades den 1 mars. Vi ifrågasatte att detta skett utan politisk behandling i enlighet med de besked vi fått under de senaste månaderna och så sent som på kommunstyrelsen den 8 februari. Ordförande meddelade att det var ett misstag att ärendet över huvud taget fanns med på nämndens sammanträde den 8 november. Hon har hänvisat till att kommundirektören har rätt att teckna ramavtal enligt den delegationsordning som Värmdö har.

Vi i s-gruppen kan konstatera att det ingalunda är en "ny möjlighet" som givits kommundirektören i delegationsordningen eller att det är en ny information, det framgår redan i tjänsteskrivelse som låg till grund för beslutet om återremiss i november. Även de andra kommunerna som deltar i upphandlingen har delegationer till sina tjänstemän men har SAMTLIGA valt att politiskt behandla frågan innan respektive kommun gått med i den samordnade upphandlingen. Värmdö skiljer ut sig.

Vi har också under kvällens sammanträde fått höra att kravet på konsekvensbeskrivningar inte är möjligt att uppfylla, för att man "inte i förhand kan veta hur folk väljer".

Ikväll fick vi redovisat att ärendet har MBL-förhandlats tidigare. Vid följdfrågor från vår sida framkom att förhandlingen avslutats i oenighet. Arbetsgivaren skriver i protokollet att förhandlingen ska återupptas efter beslut i ärendet i kommunfullmäktige. Av det kan vi förstå att ärendet skulle behandlas politiskt, inte bara i nämnden utan också i kommunfullmäktige. Nu kommer frågan aldrig dit.

De frågor som ställts, av både opposition och majoritet, har problematiserats i flera av de andra kommunernas tjänsteskrivelser inför beslut. Där har det som är omöjligt i Värmdö varit möjligt. Det har lett till olika beslut i olika kommuner. I Järfälla har en enig nämnd valt att delta, trots att de prognisticerar merkostnader för verksamheten iom. högre utbildningspriser. I Tyresö har en enig nämnd valt att avstå med hänvisning till att valfrihet för den studerande redan finns, och att den dessutom är lagreglerad. I Lidingö beslutade deras nämnd att ingå trots farhågor att detta kunde påverka elevunderlaget för den lokala verksamheten. I Lidingö rådde politisk oenighet. I samtliga tre kommuner styr moderaterna. I Värmdö har vi socialdemokrater inte tagit ställning utan avvaktat den information samtliga politiker sagt sig vilja få redovisad.

Vi i den socialdemokratiska gruppen i Finansieringsnämnden för utbildning är upprörda över hur frågan hanterats i vår kommun, över det faktum att vi blivit lurade och att de konsekvensbeskrivningar som sagts vara omöjliga att göra har gjorts och presenterats i våra grannkommuner. Antingen har vi avsiktligt blivit lurade av majoritetens politiker eller så har de inte kommunicerat med varandra och kommunens tjänstemän och försatt nämnden i ett "fait a complait". Oavsett vilket har vårt förtroende för ledningen i denna nämnd tagit allvarlig skada."

Efter mötet som ägde rum förra måndagen önskade jag att våra nämndsammanträden protokollfördes som de gör i landstinget. Protokoll där debatten/diskussionen återges ord för ord. För jag gissar att en eller annan kommer att undra om detta verkligen är sant.

Det är det.

Inga kommentarer: