måndag 14 december 2009

Brev från Brunns föräldraråd

I fredags kväll var det ett tredje möte om Brunns skola på lika många veckor. Denna gång var det huset fullt, ett hundratal föräldrar hade trotsat Idol-final, luciafirande, firmafester eller bara vanligt fredagsfirande med sina familjer. De gick på politiskt möte istället.

Det borde stämma till eftertanke. Mig säger det att det är många föräldrar som är oroliga. Det blev en stundtals ganska het diskussion. Jag har skrivit det förut och gör det igen; trots den oro och ilska som frågan om Brunns skolas ekonomi orsakar är föräldrarna ytterst sakliga och argumenterar på ett seriöst sätt. Även om frustrationen bryter igenom emellanåt.

Det var åtskilliga föräldrar som framförde sin sorg över att de nu ställt sina barn i kö till andra skolor för att de är alltför oroade över att deras barn inte ska få den skolgång som krävs för att ha bästa möjliga förutsättningar inför gymnasiestudierna och resten av livet. 

Kommunstyrelsens ordförande och de andra representanterna för (m)ajoriteten upprepade att det inte går att skriva av skolans underskott, varken hela eller delar av det. 

Det är ett ytterst märkligt påstående. I vår egen kommun, under deras mandatperiod har vi vid två tillfällen justerat för två andra skolors underskott utan att det fått konsekvenser.

Jag tycker de borde reflektera en stund över termen "lika-behandling" som de svänger sig med i sammanhanget. Är det likabehandling att Brunns nuvarande elever får en lägre skolpeng än kommunens övriga skolors elever?

Det är nödvändigt för en kommun att ha styrprinciper. Det är lika nödvändigt att överväga konsekvenserna av sina principer i olika situationer. I detta fallet framgår det med tydlighet att konsekvenserna är orimliga. Och att de i värsta fall riskerar försätta skolan i en långvarig problematik eftersom föräldrar dessutom nu tvekar att låta sina mindre barn ens börja i skolan på Ingarö.

Det kom ett mail imorse från föräldrarådet inför fullmäktige på onsdag:

Använd din röst! Rädda Brunns Skola och ge 662 barn och ungdomar rätten till en trygg skola en likvärdig utbildning!


Brunns Skola har det senaste året varit föremål för nedskärningar med det uttalade syftet att skapa en vinst som skall ”återbetala” historiska budgetövertrasseringar till Värmdö Kommun. Vinsten tas direkt från den skolpeng som skall komma barnen tillhanda i form av trygghet och likvärdig utbildning.


Brunns Skola har idag har den lägsta lärartätheten i kommunen. Våga Visa-rapporter, Pilen-undersökningen, föräldrar och lärare har under året vittnat om omfattande problem i skolan med mobbing, otrygghet, bristande arbetsro, lärarlösa lektioner mm. I en årskurs har föräldrar under hösten på rektors vädjan suttit med i klassrummet på lektionstid för att verksamheten skall fungera. I årskurs 5 instämmer endast 4 % av eleverna helt i påståendet att det är arbetsro på lektionerna.


Inför ett möte mellan föräldrar och politiker i fredags kväll som samlade drygt 100 oroliga föräldrar hade Peter Bondesson företagit en ny undersökning i skolan. Enligt Bondesson ”skiljde sig inte resultatet från Pilen-undersökningen som gjordes i våras”. Brunns skola ligger enligt Pilenundersökningen från våren 2009 i botten av Värmdös skolor med avseende på trygghet och arbetsro.


Oroliga föräldrar flyttar nu sina barn från skolan. Ytterligare nedskärningar skapar en neråtgående spiral som tillsammans med ett sjunkande elevunderlag leder till lägre intäkter och nya underskott på kort sikt och högre sociala kostnader på lång sikt (utöver problemen det orsakar för eleverna).


Efter att vi föräldrar under hösten uppvaktat rektor och ledande politiker i Utbildnings-nämnden och Produktionsstyrelsen meddelades i fredags kväll att skolan upprättat en arbetsplan för förbättringar. Dock har inga nya resurser tillförts och betalningskravet står alltjämt fast vilket innebär att skolan utöver besparingar pga. fryst skolpeng och löneinflation tvingas skapa vinstmedel ur barnens skolpeng för att betala till kommunens kassa.


Vi föräldrar på Brunns skola vädjar nu till er beslutsfattare att ge Brunns Skola resurser att genomföra planen för en bättre skola och ge 662 barn och ungdomar den trygghet och likvärdiga utbildning de har rätt till.
Ingarö 14/12/2009, föräldrarepresentanter för Brunns skola:


Pia Hallbeck

Lill Cronas

Johan Aronsson


Jag kan bara hoppas att de röster som hittills hörts lite försiktigt från enstaka företrädare i olika (m)ajoritetspartier växer i antal och styrka. Barnen har bara en skolgång, betänk det. 


Inga kommentarer: