tisdag 25 september 2007

Årets bottennapp, nr 3


Sveket mot miljön och vallöften
Två frågor som handlat om att bebygga naturkänsliga områden vållade stor politisk turbulens under våren.

Fågelbro-Ekbacken
I det ena fallet, Fågelbro-Ekbacken, uppvaktade de närboende partiföreträdare innan valet för att höra hur respektive parti såg på den exploatering som ett stort byggföretag önskade genomföra på den sista lilla gröna lungan i området. Vi lovade att följa de närboendes synpunkter om vi fick fortsatt förtroende.

Det har sagts mig att borgerliga partiföreträdare gjorde likaledes. Trots detta valde man att gå fram med beslut om exploatering strax efter tillträdet. Många alliansledamöter i fullmäktige sa mellan skål och vägg att de inte alls gillade detta.

Beslutet överklagades. När kommunen skulle yttra sig över överklagandet, föreslog kommunstyrelsen att ärendet skulle inhiberas. Då hade majoriteten i frågan om att bebygga Ekbacken svängt då centerpartiet röstade med oppositionen. Nu ser det av allt att döma inte ut att bli någon ytterligare byggnation i Fågelbro efter de långa och många debatter och de intensiva påtryckningar som de närboende organiserade.

Hålludden
I helt jungfrulig mark finns planer på att etablera en konsthall. Det är en privatperson som sökt med ljus och lykta efter Platsen med stort P för att förverkliga en livsdröm, en konsthall. Frågan har diskuterats i flera år. Markägaren, en stor aktör i Värmdö, har erbjudit sig att sälja den aktuella marken till privatpersonen. Men i gengäld har de krävt att få bygga villor i omgivningen.

Detta har vi varit helt kallsinniga till. Det är vansinne att bebygga den aktuella delen av Farstalandet. Av miljöskäl. Infrastrukturskäl. Natur- och rekreationsskäl.

Efter åtskilliga förhandlingsvarv kunde en överenskommelse nås. Eftersom det fanns en gammal detaljplan för området som medgav bebyggelse tvingades kommunen acceptera en liten grupp med hus i ena delen av fastigheten. Resten av marken skulle, utöver området för konsthallen, bevaras som naturmark.

Vi var också tydliga med att avtalet skulle vara villkorat. Inga bostäder om konsthallen av något skäl inte skulle bli av. Här ville Alliansen annorlunda. Eller iallafall valda delar av Alliansen. Återigen visade det sig tydligt att centerpartister och somliga folkpartister hade svårt med exploateringspolitiken.

Efter en lång diskussion i fullmäktige framtvingade någon del i Alliansen en kompromiss i förhållande till det utskickade förslaget. Fullmäktige antog ett uttalande av vilket framgick kommunens intention, inga bostäder före etableringen av konsthallen kommit igång.

Redan dagarna efter deklararerade företrädare för det stora bostadsföretaget att de ämnade köra bygget som det passade dem. Föga oväntat avstår de från att ta styrning av uttalanden. Fullmäktige borde gjort som vi föreslog; skrivit in det i avtalet.

Ogenomtänkt tillväxtpolitik
Det är ingen klok tillväxtpolitik kommunledningen driver. Det finns många bevis för att sättet på vilket kommunen växer får avgörande konsekveser för kommunens ekonomi. Om tillväxten sker koncentrerat i områden där infrastruktur redan finns utbyggd kan det gynna ekonomin ordentligt. Om tillväxten istället sker på platser som Ekbacken och Hålludden leder det till en extra påfrestning eftersom stora investeringar krävs på kort eller medellång sikt. Att inte dessa argument tar skruv när miljö- och rekreationsargument biter dåligt är märkligt med tanke på hur många miljoner de vill spara.

Inga kommentarer: